Projeler

 • FİZİBİLİTE/PROJELENDİRMEDE ROL ALDIĞI GÖREVLER
 • 1. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kök Hücre Nakli Merkezi, Ankara.
 • 2. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Moleküler Genetik Tanı Merkezi, Ankara.
 • 3. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Terapötik Aferez Merkezi, Ankara.
 • 4. Erciyes Üniversitesi, Kök Hücre Nakli Merkezi, Kayseri.
 • 5. Bilkent Sağlık Şehri, Sağlık Bakanlığı, Ankara.
 • 6. Etlik Sağlık Şehri, Sağlık Bakanlığı, Ankara.
 • 7. Kayseri Sağlık Şehri, Sağlık Bakanlığı, Kayseri.
 • 8. Özbekistan Sağlık Bakanlığı Hematoloji Enstitüsü Kemik İliği Nakil Merkezi, TIKA II. Etap Projesi, Taşkent, Özbekistan.
 • 9. T.C. Başbakanlık TıKA Kırgızistan Sağlık Projesi- Hastane, Bişkek, Kırgızistan
 •  

 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNDE YAPTIĞI GÖREVLER

 • 1.     Eloquent (PXL-111460) elotuzumab Faz-III çalışması: Lenalidomide/dexa with or without elotuzumab in subjects previously untreated multiple myeloma. Sorumlu araştırmacı.

  2.     B1931008 çalışması: nüks/refrakter CD22 pozitif NHL olgularında ve otolog kök hücre nakli adayı olmayanlarda Inotuzumab ozagamisin uygulaması. Sorumlu araştırmacı.

  3.     Biosimilar study drug for CD20+ FL, first line treatment with CVP combination. Sorumlu araştırmacı.

  4.     HSCT olan erişkin hastalarda herpes zoster proflaksisi. Sorumlu araştırmacı.

  5.     MMY3033 çalışması: maintanince with bortezomib salvage therapy in patients with MM in first or second relapse. Sorumlu araştırmacı.

  6.     MK 8808-001 çalışması: Single arm study in patients with advanced CD 20+FL. Sorumlu araştırmacı.

  7.     RAD001 Faz-III çalışması: Birinci basamak rituximab içeren kemoterapi ile tam remisyona ulaşmış yüksek riskli difüz büyük B hücreli lenfoma hastalarına, adjuvan tedavi olarak RAD001 veya plasebonun uygulanacağı randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli faz III çalışma. Sorumlu araştırmacı.

  8.     MO28457 çalışması: CD20+ difüz büyük B hücreli lenfoması yada CD20+ foliküler NHL derece 1, 2 yada 3 A olan ve önceden tedavi görmemiş hastalarda subcutan Rituximab  ile intravenöz Rituximab  tedavisinde hasta tercihini karşılaştıran randomize, açık etiketli, çok merkezli bir çalışma. Ulusal Koordinatör.

  9.     A Multicentre, Randomized Phase III Study of Rituximab as Maintenance Treatment Versus Observation in Patients With Aggressive B-Cell Lymphoma: NHL-13 Çok Uluslu Çalışma. Yardımcı araştırıcı.

  10.  B3281006- Faz III Pfizer-ICON; “CD20+, düşük tümör yüklü foliküler lenfomalı hastaların birinci basamak tedavisi için PF-05280586'nın Rituximab ile Karşılaştırıldığı Bir Faz 3 Randomize, Çift-kör Çalışma. Sorumlu araştırmacı.

  11.  ITP-CTBR 017-Gözlemsel Çalışma; “Uluslararası primer immün trombositopeni tanısı konmuş erişkinlerde çok merkezli ileriye dönük hastalık kayıt çalışması”. Sorumlu araştırmacı.

  12.  PNH-M07-001-Gözlemsel Çalışma; “PNH kayıt çalışması, hastalığın ilerlemesi ve tedavi edilmemiş PNH hasta populasyonu hakkında bilgi toplanması”. Sorumlu araştırmacı.

  13.  IXAZOMİB CITRATE (MLN9708)- C16019-FazIII Çalışma; “Multıple myelom hastalarında otolog kök hücre transplantasyonunu takiben oral ixazomib citrate (MLN9708) idame tedavisinin uygulandığı faz III, randomize, plasebo kontrollü, çift kör, çok merkezli çalışma”. Sorumlu araştırmacı.

  14.  CC-4047-MM-007-Faz III Çalışma; “Relaps  vaya refrakter multıple myelomlu gönüllülerde Pomalidomid, bortezomib ve düşük doz deksametazon ile bortezomib ve düşük dozda deksametazonun etkinliğinin ve güvenliğinin karşılaştırıldığı, faz III, çok merkezli, açık etiketli, randomize çalışma. Sorumlu araştırmacı.

  15.  CC-486-AML-001-Faz III Çalışma; “Tam Remisyondaki Akut Miyeloid Lösemi Hastalığı Olan Gönüllülerde İdame Tedavisi Olarak En Iyi Destekleyici Tedaviye Kıyasla Oral Azasitidin ile Birlikte En Iyi Destekleyici Tedavinin Etkililiği ve Güvenliliğinin Karşılaştırıldığı Faz 3, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma-CC-486-AML-001”. Sorumlu araştırmacı.

  16.  MMY3007-Faz III Çalışma; “Daha önce tedavi edilmemiş hastalarda Faz 3, randomize, kontrollü açık etiketli çalışma (VMP ve D-VMP karşılaştırmalı çalışma)”. Sorumlu araştırmacı.

  17.  OMS721-TMA-001-Faz II-Çalışma; ”Trombotik mikroanjiyopatisi olan yetişkinlerde OMS721’in güvenlik, farmokinetik, farmodinamik, immünojenisite  ve klinik aktivitesini değerlendiren, kontrolsüz, iki evreli, doz tırmandırmalı, faz II, kohort çalışma. Sorumlu araştırmacı.